Transitievergoeding en billijke vergoeding

Ingevolge de wet is sprake van een arbeidsovereenkomst indien de werknemer verplicht is om persoonlijk arbeid te verrichten tegenover de verplichting van de werkgever om loon te betalen, terwijl er sprake is van een gezagsverhouding. Aangenomen wordt dat de statutair directeur onder deze gezagsverhouding valt: de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan de directeur opdrachten te geven.

Bij het ontslag van de statutair directeur (hierna: de directeur) is er iets bijzonders aan de hand: bij deze is geen voorafgaande toestemming van het UWV of de kantonrechter vereist om de arbeidsovereenkomst met de directeur te kunnen beëindigen. Maar wel heeft de directeur, precies zo als de “gewone” werknemer ingevolge de Wet werk en zekerheid (Wwz) recht op de wettelijke ontslagvergoeding, de zogenaamde transitievergoeding. Hiertoe moet de directeur tenminste twee jaar in dienst zijn geweest. Bovendien gelden in verband met de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht volgens de Wwz (juli 2015) enkele overgangsregelingen, die ook voor directeuren van belang zijn. Wij kunnen u hier vanzelfsprekend nader over informeren.

De transitievergoeding bestaat uit:

  • een derde maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren;
  • een half maandsalaris per dienstjaar voor de dienstjaren daarna.

Voor de transitievergoeding bestaat een maximum van € 75.000,– bruto of één jaarsalaris indien dit hoger is dan € 75.000,– bruto.

Tenzij anders is overeengekomen (zie hierna) is er slechts één escape voor de directeur om een hogere vergoeding te verkrijgen: Bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan de directeur bij de rechter vorderen om een billijke vergoeding toe te kennen. Hoe hoog deze is bepaalt de rechter. Volgens de bedoeling van de wet is deze billijke vergoeding beperkt tot uitzonderlijke gevallen.

Overigens kunnen partijen in onderling overleg afwijken van de wettelijke transitievergoeding. Hierbij kan bijvoorbeeld worden overeengekomen dat in de ontslagvergoeding de transitievergoeding al dan niet begrepen is. Een gouden handdruk-regeling, bijvoorbeeld op basis van de oude ‘kantonrechtersformule’, is dus ook onder de Wwz mogelijk (en veelal wenselijk), zodat ook bij onderhandelingen over en vastlegging van afspraken hierover de kennis en ervaring van de arbeidsrechtadvocaat van grote waarde zijn.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog een vraag?

Neem dan vrijblijvend contact op of bel ons op 035 – 601 50 80.

Van der Goen advocaten helpt u graag en heeft al meer dan 45 jaar praktijkervaring op het gebied van arbeidsrecht en vennootschapsrecht.